ZESPÓŁ LOGOPEDÓW

 

Skład zespołu:

mgr Kinga Baron
mgr Anna Dańkowska
mgr Izabela Muszyńska – neurologopeda
mgr Katarzyna Pawińska – surdologopeda

mgr Anna Pisani – neurologopeda kliniczny  
mgr Jolanta Siołkowska-Wilk
mgr Bożena Tomanek – neurologopeda

 

Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z potrzebami logopedycznymi na terenie miasta Opola. Nasze działanie ukierunkowane jest na stymulowanie rozwoju językowego dziecka, skuteczną pomoc dziecku z nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w wymowie oraz prowadzenie profilaktyki logopedycznej w środowisku dziecka.


AKTUALNA OFERTA

I. Diagnoza logopedyczna
1. Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji
2. Diagnoza i terapia jąkania
3. Diagnoza i terapia rozwoju mowy w różnych jego opóźnieniach:
• samoistny (prosty) opóźniony rozwój mowy
• niesamoistny opóźniony rozwój mowy towarzyszący innym rozległym zaburzeniom rozwojowym

II. Diagnoza i terapia neurologopedyczna 
Działania te obejmują:
1. Wszechstronną diagnozę sprawności językowej dziecka z autyzmem, niedokształceniem mowy o typie afazji, z mózgowym porażeniem dziecięcym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy (wynikającym np. z upośledzenia umysłowego).
2. Konstruowanie programów terapeutycznych do realizowania w środowisku domowym i przedszkolnym lub szkolnym dziecka.

3. Prowadzenie indywidualnej terapii z dzieckiem ze zdiagnozowanym zaburzeniem rozwoju mowy.

III. Diagnoza i terapia surdologopedyczna

1. Diagnoza surdologopedyczna - ocena deficytów wystepujących u dzieci z wadą słuchu, aparatowanymi i implantowanymi; określenie i ocena kształtowania sie i rozwoju mowy.

2. Terapia surdologopedyczna - prowadzenie indywidualnej terapii, rozwijanie sprawności językowych u dzieci z wadą słuchu.

IV. Terapia logopedyczna
W czasie spotkania terapeutycznego oprócz pracy z dzieckiem ma miejsce konsultacja z rodzicem: omówienie ćwiczeń, instruktaż, zebranie bieżących informacji o sytuacji dziecka. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od tempa pracy z dzieckiem, zaangażowania rodziców, złożoności problemów w rozwoju mowy.

W terapii wykorzystywane są obok tradycyjnych metod, także multimedialne pomoce dydaktyczne.

Oferta terapeutyczna na rok szkolny 2015/2016

IV. Wspomaganie rozwoju mowy w ramach grupowej terapii psychomotorycznej
Grupowa terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oparta jest na założeniach terapii psychomotorycznej (wg Procus i Block) oraz ćwiczeń z zakresu terapii integracji sensorycznej. Zajęcia mają na celu oddziaływanie na wszystkie kanały zmysłowe, którymi małe dziecko odbiera otoczenie i uczy się świata (zmysły bliskie: dotyk, równowaga i informacje z wnętrza ciała). Na ich bazie rozwijają się tzw. zmysły wyższe (wzrok i słuch). Przyczyną opóźnionego rozwoju mowy często są zaburzenia integracji zmysłów bliskich, co powoduje nieprawidłowe odbieranie świata i obniżenie ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego małego dziecka. Grupowe działania wzbogacają atrakcyjność zajęć terapeutycznych, pozwala dziecku na powtarzanie nowonabytych umiejętności podczas specjalnie pomyślanych zabaw, kształcą chęć porozumiewania się mową, kształcą zachowania dziecka w stosunku do otoczenia, dają okazję do naśladowania i współuczestnictwa, ćwiczą świadomość własnego ciała i samoobsługę. Zespół specjalistów (dwóch neurologopedów, pedagog i rehabilitant) daje możliwości wielokierunkowego oddziaływania na dziecko i kompleksowego spojrzenia na jego trudności i możliwości.

V. Działania profilaktyczne
Działania te są adresowane głównie do populacji dzieci przedszkolnych i obejmują:

1. Badania przesiewowe na terenie placówek przedszkolnych: badanie w obecności rodzica, instruktaż do ćwiczeń usprawniających narządy mowy.
2. Proponowanie w uzasadnionych przypadkach dodatkowych badań uzupełniających przeprowadzanych przez specjalistów na terenie MPPP (badania psychologiczne i pedagogiczne) lub w służbie zdrowia (laryngolog, audiolog, foniatra, ortodonta, neurolog, psychiatra dziecięcy).
3. Realizacja programów profilaktyczno–edukacyjnych z zakresu wspierania prawidłowego rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym (np. "Radość mówienia szansą sukcesu w szkole").
4. Włączanie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwojem mowy dzieci przez pedagogizację w ramach spotkań konsultacyjnych, rad szkoleniowych, pogadanek, warsztatów na temat przebiegu prawidłowego rozwoju mowy dziecka na poszczególnych etapach oraz odstępstw od normy rozwojowej.
5. Inne działania podejmowane przez logopedów, np. rozpoznawanie potrzeb logopedycznych w terenie metodą badań ankietowych. Współpraca ze środowiskiem logopedów zatrudnionych w różnych placówkach oświatowych.

 

Pliki do pobrania