ZESPÓŁ III

  

ZESPÓŁ WSPOMAGANIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

 

Zespół stanowią:

mgr Mariola Bronek-Chawełka  tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta

mgr Maria Grefling psycholog

mgr Beata Kasprzyk psycholog

mgr Bożena Kwiatkowska psycholog

mgr Aldona Mazurkiewicz psycholog

mgr Jakub Praciak psycholog

mgr Joanna Szwaiger pedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

oraz współpracujący z Zespołem:

mgr Bożena  Tomanek – neurologopeda

mgr Izabela Muszyńska  – neurologopeda

mgr Elżbieta Rodzeń – surdopedagog

dr Halina Kołaczyńska - Palka – lekarz, członek zespołu orzekającego

 

Pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, problemami rozwojowymi oraz zagrożonych opóźnieniem rozwoju. Pomocą objęte są m. in: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, wadą wzroku, słuchu, autyzmem oraz innymi problemami rozwojowymi warunkowanymi stanem zdrowia.  

Oferujemy również pomoc rodzicom, opiekunom i nauczycielom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

AKTUALNA OFERTA

I. Diagnoza:

 1. Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miasta Opola.
 2. Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży z podejrzeniem zaburzeń rozwoju z kręgu całościowych zaburzeń rozwoju.
 3. Diagnoza środowiskowa - obserwacja dziecka na terenie placówki, w środowisku domowym i rówieśniczym.
 4. Badania diagnostyczne dzieci w wieku 0-3 lat i  w  wieku przedszkolnym z opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego, z podejrzeniem zaburzeń rozwoju lub/i zagrożonych niepełnosprawnością.
 5. Kwalifikowanie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego zgodnie ze specjalnymi i zdrowotnymi potrzebami.
 6. Kwalifikowanie do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 7. Opracowywanie pisemnych diagnoz i zaleceń postdiagnostycznych.

II. Terapia:

 1. Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością - mgr Mariola Bronek – Chawełka, mgr Joanna Szwaiger.
 2. Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w rozwoju, bez stwierdzonej niepełnosprawności i formalnej możliwości objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju- mgr Mariola Bronek – Chawełka, mgr Joanna Szwaiger.
 3. Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce, indywidualna terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki- mgr Mariola Bronek – Chawełka, mgr Joanna Szwaiger.
 4. Indywidualna terapia ogólnorozwojowa dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym głębszym niż lekkie-mgr Maria Grefling.
 5. Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z wadami wzroku i słuchu –mgr Aldona Mazurkiewicz.
 6. Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem/Zespołem Aspergera – mgr Jakub Praciak.
 7. Indywidualne zajęcia konsultacyjno-terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, odbywające się na terenie Poradni oraz w środowisku domowym dziecka – mgr Jakub Praciak.
 8. Grupa dla dzieci przedszkolnych z wadą wzroku „Trening umiejętności społecznych” – mgr Aldona Mazurkiewicz, mgr Mariola Bronek- Chwełka.
 9. Grupa integracyjna dla młodzieży gimnazjalnej i ze starszych klas szkoły podstawowej - słabo widzącej i niewidomej - mgr Aldona Mazurkiewicz, mgr Maria Grefling.
 10. Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, z problemami emocjonalno –społecznymi – mgr Bożena Kwiatkowska.
 11. Grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową i prawidłowym rozwojem intelektualnym z udziałem rówieśników bez problemów zdrowotnych.
 12. Terapia rodzin – mgr Aldona Mazurkiewicz.
 13. Grupa: Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera (1 grupa, zamknięta) – mgr Jakub Praciak.

III. Bezpośrednia praca z rodzicami w poradni:

 1. Działania psychoedukacyjne na rzecz rodziców, informowanie ich o wynikach badań diagnostycznych, sposobach pomocy dziecku z niepełnosprawnością, informowanie o przepisach prawa oświatowego, sposobach pozyskiwania pomocy w zakresie świadczeń społecznych i medycznych, zgłaszania się do innych placówek oferujących pomoc, podnoszenie wiedzy rodziców z zakresu trudności rozwojowych wynikających z niepełnosprawności dziecka.
 2. Spotkania terapeutyczno-konsultacyjne z rodzicami dzieci uczęszczających na terapię, z włączeniem elementów terapii rodzinnej.
 3. Wsparcie psychologiczne rodziców dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością, pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego w zakresie trudności emocjonalnych, relacji rodzinnych, trudności wychowawczych, wspieranie kompetencji wychowawczych oraz konsultacje dot. pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 4. Interwencje kryzysowe w zakresie problemów wychowawczych np. dot. dziecka niepełnosprawnego.
 5. Konsultacje indywidualne, porady telefoniczne oraz mailowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
 6. Porady dla rodziców z zakresu:prawa oświatowego, pomocy społecznej, postępowania biomedycznego, placówek pracujących na rzecz dzieci autystycznych.
 7. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami - mgr Aldona Mazurkiewicz.
 8. Prelekcje i warsztaty dla rodziców na terenie poradni, przedszkoli i szkół.

IV. Wsparcie szkół/nauczycieli:

 1. Konsultacje dla nauczycieli dzieci niepełnosprawnych na terenie Poradni i placówek oświatowych.
 2. Opracowywanie pisemnych diagnoz i formułowanie zaleceń postdiagnostycznych w opiniach i orzeczeniach kierowanych do szkół i przedszkoli.
 3. Spotkania metodyczne i warsztatowe z Radami Pedagogicznymi i zespołami nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne, udział w zespołach ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym pomoc w konstruowaniu IPET.  
 4. Diagnoza środowiskowa - obserwacja dziecka na terenie placówki, wraz z konsultacjami.
 5. Sieć współpracy nauczycieli dzieci autystycznych - mgr Beata Kasprzyk i mgr Jakub Praciak.
 6. Grupa wsparcia dla nauczycieli dzieci z niepełnosprawnoścami z terenu miasta Opola - mgr Aldona Mazurkiewicz.
 7. Pogadanka z klasą na temat problemów i trudności dziecka niepełnosprawnego, odkłamanie niepełnosprawności dziecka, pogłębianie integracji między uczniem niepełnosprawnym, a jego klasą.
 8. Warsztaty dla nauczycieli i szkolenie zespołów nauczycieli i Rad Pedagogicznych.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania