ZESPÓŁ II - pomoc uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

Pomoc dla uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

 

Pracownicy zespołu:

mgr Genowefa Kudryńska - psycholog
mgr Ewa Mitoraj - psycholog
mgr Joanna Meres-Soblik - psycholog

Mgr Małgorzata Tuczapska - psycholog

mgr Danuta Buczyńska - pedagog
mgr Lech Filipiak - pedagog

mgr Paweł Koch - pedagog 

mgr Jolanta Soppa - pedagog 

mgr Piotr Tomaś - pedagog 

  

 

Pracujemy na rzecz uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, przejawiających trudności dydaktyczne, emocjonalne, wychowawcze, a także dla uczniów poszukujących właściwej dla siebie drogi edukacyjnej i zawodowej. Udzielamy pomocy uczniom oraz ich rodzicom i nauczycielom. Oferujemy pomoc diagnostyczną, terapeutyczną i działania profilaktyczne oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Zajmujemy się również wspieraniem rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.


AKTUALNA OFERTA

 

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna w obszarach:

 1. trudności dydaktycznych
 2. nieprawidłowości emocjonalnych i osobowościowych
 3. problemów wychowawczych i rodzinnych
 4. diagnoza możliwości intelektualnych, sfery emocjonalnej i możliwości twórczych uczniów szczególnie uzdolnionych
 5. diagnoza predyspozycji zawodowych

Terapia psychologiczna i pedagogiczna obejmująca zgłaszane problemy okresu dorastania, emocjonalne, szkolne i rodzinne a także związane z wyborem zawodu:

 1. terapia indywidualna psychologiczna
 2. terapia zaburzeń odżywiania
 3. terapia EEG Biofeedback
 4. terapia rodzin w kryzysie
 5. terapia grupowa socjoterapeutyczna
 6. terapia rodzin,
 7. interwencja kryzysowa,
 8. coaching kariery,
 9. wsparcie terapeutyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych w harmonijnym rozwoju emocjonalnym, możliwości twórczych, społecznym i intelektualnym.

Porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli w każdym problemie dotyczącym sfery dydaktycznej, emocjonalnej i wychowawczej.

Ponadto:

 1. prowadzenie psychoedukacji dla rodziców (warsztaty, prelekcje, prezentacje),
 2. Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci zdolnych- możliwość uzyskania pomocy psychologicznej i pedagogicznej, dotyczącej możliwości wspierania rozwoju psychospołecznego dzieci zdolnych oraz zaspakajania ich potrzeb poznawczych i edukacyjnych,
 3. sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli –wychowawców szkół opolskich,
 4. sieć współpracy i samokształcenia dla szkolnych doradców zawodowych,
 5. zespół superwizyjny dla nauczycieli i wychowawców szkół Miasta Opola,
 6. prowadzenie forum szkolnych doradców zawodowych

Warsztaty psychoedukacyjne i inne zajęcia warsztatowe z zespołami klasowymi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 1. warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla zespołów klasowych (wrzesień, październik)
 2. warsztaty antystresowe dla klas
 3. warsztaty dla uczniów szczególnie uzdolnionych- grup, bądź zespołów klasowych- rozwijające myślenie twórcze, „Zdolni i kreatywni”
 4. warsztaty zawodoznawcze przygotowujące uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych
 5. zajęcia warsztatowe dla uczniów niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi (w klasach integracyjnych), zajęcia warsztatowe przygotowujące uczniów do wyjazdu za granicę do pracy lub na uczelnie
 6. elementy treningu antystresowego – warsztaty

Zajęcia wspomagające aktywne postawy w blokach programowych:

 1. poznaj siebie , poszukiwanie pracy, kontakt z pracodawcą
 2. warsztaty przygotowujące młodzież do wejścia na rynek pracy

Program wsparcia dla szkół przy MPP-P w Opolu

Realizator: mgr Paweł Koch

Cykle zajęć warsztatowych dla klas w szkołach Miasta Opola zgodnie z opracowanym programem i ofertą dla szkół. Oferta dotyczy wsparcia szkół w zakresie realizowania funkcji wychowawczej i profilaktycznej. Działania podejmowane są na wniosek placówki w oparciu o analizę potrzeb i diagnozę problemów.

Cele podejmowanych w szkołach działań wspierających:

poprawa bezpieczeństwa uczniów

poprawa skuteczności warsztatu profilaktycznego i działań interwencyjnych

integracja społeczności uczniowskiej

nabywanie przez uczniów umiejętności społecznych

rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie agresji i przemocy

minimalizacja ryzyka uzależnień

modyfikowanie zachowania uczniów z grupy zagrożonej demoralizacją

pedagogizacja rodziców-niwelowanie błędów wychowawczych

efektywna, lepsza współpraca rodzice – nauczyciele

podnoszenie jakości relacji nauczyciel-uczeń

indywidualna praca z uczniem sprawiającym znaczące problemy wychowawcze

rozbudzanie pasji i zainteresowań oraz wpływanie na postawy społeczne

podnoszenie jakości warsztatu wychowawczego nauczycieli

Formy realizacji w/w celów:

warsztaty profilaktyczne dla klas

cykl pracy z grupą ( socjoterapia)

terapeutyczny klub fotograficzny

prelekcje

interwencja kryzysowa

konsultacje i porady

indywidualna diagnoza problemów wychowawczych

Szczegóły ofert w podanych linkach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Realizacja Programu Wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2015/2016 przy MPPP w Opolu.

Informacje szczegółowe zamieszczone są w zakładce Aktualności oraz w podanych linkach: program, grupa

Pliki do pobrania