ZESPÓŁ V - pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej

ZESPÓŁ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ORAZ

BUDOWANIA  SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 


Zespół stanowią:

mgr Mariola Bronek –tyflopedagog,

mgr Mariola Bronek –tyflopedagog

mgr Maria Grefling – psycholog

mgr Beata Kasprzyk – psycholog

mgr Bożena Kwiatkowska – psycholog

mgr Aldona Mazurkiewicz – psycholog

mgr Jakub Praciak – psycholog

mgr Joanna Szwaiger – pedagog

 

oraz współpracujący z Zespołem:

mgr Katarzyna Pawińska - surdologopeda

mgr Bożena  Tomanek – neurologopeda

mgr Izabela Muszyńska  – neurologopeda

mgr Elżbieta Rodzeń – surdopedagog

dr Halina Kołaczyńska - Palka – lekarz, członek zespołu orzekającego

 

Pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, problemami rozwojowymi oraz zagrożonych opóźnieniem rozwoju. Pomocą objęte są m.in: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa oraz innymi problemami rozwojowymi warunkowanymi stanem zdrowia - z tej części naszej oferty mogą korzystać dzieci i młodzież z terenu miasta Opola (uczący się lub mieszkający w Opolu).
Ponadto pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży z wadą wzroku, słuchu oraz z autyzmem z całego województwa opolskiego.
Oferujemy również pomoc rodzicom, opiekunom i nauczycielom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 
AKTUALNA OFERTA

I.Profilaktyka i wczesna diagnoza problemów rozwojowych:
- ocena rozwoju psychoruchowego małych dzieci w wieku 0-3 lat
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy odczuwają niepokój o to, czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo, zwłaszcza jeśli w okresie ciąży lub okołoporodowym wystąpiły jakiekolwiek czynniki ryzyka (problemy z utrzymaniem ciąży, niedotlenienie itp.) i rodzice obserwują wolniejszy rozwój mowy lub/i ruchowy.
II. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez:
1. Diagnozę możliwości rozwojowych z zastosowaniem metod diagnostycznych dostosowanych do problemu rozwojowego dziecka.
2. Konstruowanie programów stymulacji rozwojowej do realizacji w środowisku domowym, przedszkolnym lub szkolnym.
3. Indywidualne zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością - terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna oraz usprawnianie ruchowe.
III. Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
1. Grupa spotkaniowa dla młodzieży niepełnosprawnej i rówieśników bez problemów zdrowotnych.
2. Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci słabo widzących z klas I-V i ich rodzeństwa
3. Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci słabo widzących i niewidomych w wieku przedszkolnym.
4. Grupa socjoterapeutyczna dla gimnazjalistów z problemem widzenia.
5. Zajęcia terapii psychomotorycznej.
6. Indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne (trudności emocjonalne i społeczne).
IV. Pomoc rodzicom w wyborze odpowiedniego dla dziecka programu wychowania, kształcenia, organizacji nauczania oraz planowania kariery szkolnej:
1. Porady z zakresu przysługujących praw do realizacji nauki, w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
2. Informowanie o specjalistycznych placówkach oświatowych (szkołach, ośrodkach).
3. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego.
5. Wydawanie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju.
V. Pomoc w pokonywaniu trudności edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności:
1. Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych zgodnych z potrzebami psychofizycznymi i edukacyjnymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
2. Pomoc metodyczna dla nauczycieli (indywidualne konsultacje, spotkania szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycieli).
3. Indywidualna terapia pedagogiczna.


 

 

 

 

 

 

   

Pliki do pobrania