TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA WG M. PROCUS I M.BLOCK


Jest to jedna z form terapii psychomotorycznej podczas której realizowane są trzy główne elementy: ruchowy, emocjonalny i poznawczy. Ta forma jest przeznaczona dla dzieci
w wieku 3-7 lat, z zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu.


Zapraszamy dzieci:

- z trudnościami w wykonywaniu czynności ruchowych (niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa, łatwość tracenia równowagi)
- z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się
- z wyraźnym opóźnieniem znajomości schematu ciała
- z zaburzeniami lateralizacji i brakiem orientacji w przestrzeni i czasie
- z zaburzeniami zachowania (problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej),
- z nadwrażliwością emocjonalną, płaczliwością, impulsywnością, trudnościami z koncentracją uwagi.


Na zajęcia przyjmowane są dzieci po badaniu neurologicznym. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę, pedagoga, w grupach dzieci młodszych także przez neurologopedów
i psychologa. Terapia odbywa się w grupie od 3 do 5 dzieci z podziałem na wiek. Grupa jest na tyle mała, że pozwala traktować problemy dziecka indywidualnie, a jednocześnie daje okazję do funkcjonowania społecznego. Jeden cykl obejmuje 25-30 sesji terapeutycznych raz w tygodniu po 1,5 godziny.

Ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu terapia jest przyjemniejsza
i łatwiejsza do zaakceptowania. Wszystkie ćwiczenia są zintegrowane, łączą doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. W procesie terapeutycznym uczestniczy całe ciało dziecka. Wszystkie czynności są werbalizowane. Każdemu ćwiczeniu towarzyszy piosenka, wierszyk, rymowanka lub komunikat słowny. Doświadczenia ruchowe są uświadamiane dzięki mowie, dlatego czynności ruchowe i mowa wzajemnie się stymulują. Mowa jest regulatorem zachowań ruchowych.

Jeżeli w zachowaniu dziecka, w jego umiejętnościach lub ich braku coś niepokoi rodzica, warto skonsultować swoje spostrzeżenia lub niepokoje ze specjalistą.


Pliki do pobrania