8 Ogólnopolski Tydzień Kariery

                                 

  8 Ogólnopolski Tydzień Kariery OTK- 2016

17-23 października 2016

hasło: "Bądź autorem swojej kariery".

Przed nami VIII Edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - OTK 2016. Doradcy zawodowi Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu oraz pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu , jak co roku włączają się w tę ogólnopolską inicjatywę. Chodzi nam głównie o to, by poradnictwo zawodowe było powszechne, znane           i rozumiane. 

Tegoroczne hasło OTK brzmi :

"Bądź autorem swojej kariery"

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach OTK każda ze szkół planuje własne działania, jednocześnie podejmujemy inicjatywy wspólne dla całego miasta.

W bieżącym roku jednym z takich pomysłów jest organizacja
Konkursu    „Wyspa szczęścia”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych miasta Opola.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych- CV i listu motywacyjnego.

Poniżej zamieszczamy regulamin Konkursu.

 

 

REGULAMIN   KONKURSU

„ Wyspa szczęścia”

 

 1. I.Postanowienia ogólne
 2. 1.Konkurs „Wyspa szczęścia”, zwany dalej Konkursem,organizowany jest

w ramach opolskich obchodów VIII Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery- OTK 2016.

 1. 2.Adresatami Konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola.
 2. 3.Zadaniem uczestników jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) zgodnie z instrukcją :    

„ Wyspa szczęścia”

                Wyobraź sobie gdzież daleko, na środku oceanu istnieje państwo usytuowane na wyspie
o wspaniałym, przyjaznym klimacie, bujnej roślinności i bogatą w różne złoża naturalne. Wyspę zamieszkują ludzie przyjaźni, spokojni i pracowici. Głównym źródłem dochodu mieszkańców jest turystyka i rolnictwo, w mniejszym stopniu przemysł wydobywczy .

Zgodnie z wieloletnią tradycją rząd tego wyspiarskiego państwa wybierany jest co 5 lat na drodze wyboru kandydatów spośród zgłoszeń napływających z całego świataJ .

Twoje zadanie polega na przesłaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) , które mają przekonać reprezentantów mieszkańców wyspy, że jesteś idealnym kandydatem do rządu. Sam wybierz na jakie stanowisko chcesz aplikować- premiera, ministra sprawiedliwości, finansów lub innego, które możesz stworzyć J

W zadaniu będziemy oceniać Twoją kreatywność, umiejętność argumentowania swoich pomysłów, spójność wypowiedzi w liście motywacyjnym oraz poprawność tworzenia CV i listu motywacyjnego(forma listu motywacyjnego jest dowolna).

 

 1. 4.Głównymi organizatorami Konkursu jest Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy współpracy
  z Gimnazjami i Szkołami Ponadgimnazjalnymi miasta Opola.
 2. 5.Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. 6.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu oraz u szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych szkół.

 

 1. II.Uczestnictwo w konkursie
 2. 1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych miasta Opola.
 3. 2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz ewentualnie numeru telefonu w zakresie niezbędnym do kontaktowania się organizatorów
  z uczestnikiem.
 4. 3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U.Nr133 poz.833 z późn. zmianami).
 5. 4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentacji podczas wystaw plenerowych, publikacji w Internecie.
 6. 5.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 7. 6.Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

 

 1. III.Terminarz Konkursu
 2. 1.Konkurs trwa od 1 października 2016r. do 12.10. 2016 roku.
 3. 2.Ostatecznym terminem nadsyłania jest 12.10.2016r.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców nastąpi
         podczas obchodów VIII Edycji OTK - 17-22.10.2016r.

 

 

 1. IV.
 2. 1.Do konkursu prace należy zgłaszać w formie :

CV – praca pisemna

List motywacyjny

- praca pisemna - max. dwie strony A-4, rozmiar czcionki: 12

- film – czas trwania- max. 5 minut, zapisany na płycie CD

 1. 2.Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem, należy podać szkołę i klasę do której uczęszcza uczeń, a także adres i numer telefonu autora.
 2. 3.Uczniowie składają prace w zamkniętych i podpisanych kopertach
  u szkolnych doradców zawodowych lub pedagogów szkolnych w swoich szkołach w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2016.

 

 1. V.Przebieg oraz zasady prowadzenia Konkursu
 2. 1.Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

- uczniowie gimnazjum;

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych .

 1. 2.O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celuKonkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. 3.Komisję powołuje Organizator.
 3. 4.Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 4. 5.Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najciekawsze
  i przyzna nagrody
 5. 6.W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
 6. 7.Decyzja Komisji jest ostateczna.
 7. 8.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez Organizatorów.

 

Pliki do pobrania