Aktualności

Wspomaganie nauczycieli dzieci i uczniów ze spectrum autyzmu


Indywidualne konsultacje dla nauczycieli w sprawach dotyczących konkretnego ucznia z autyzmem 
 • Na spotkania zapraszamy nauczyciela lub grupę nauczycieli uczących danego ucznia w danej szkole/przedszkolu, poszukujących efektywniejszych sposobów pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej, sposobów rozwiązania sytuacji problemowych itp. – konkretny temat czy pytania do przepracowania na danym spotkaniu zgłasza zainteresowany nauczyciel. Istnieje możliwość przywiezienia na spotkanie nagrań wideo zajęć przedszkolnych/szkolnych, ilustrujących problem do rozwiązania w ramach konsultacji.
 • Spotkania odbywają się na terenie poradni, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu. Konsultacje odbywają się głównie w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00, w szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innego terminu.
 • Konsultacje prowadzą psychologowie: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak

Grupa samokształceniowa dla nauczycieli dzieci autystycznych

 • Spotkania grupy odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15.30 do 18.00. Grupa ma charakter otwarty, można być stałym członkiem lub uczestniczyć w niektórych spotkaniach. W zależności od potrzeb, spotkania mają charakter wykładu lub warsztatów prowadzonych przez psychologa MPPP lub wymiany doświadczeń w formie grupy wsparcia.
 • Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci udziału w danym spotkaniu (pozostawienie informacji w sekretariacie z tel. kontaktowym).
 • Grupę prowadzi: psycholog Beata Kasprzyk

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycieli

 • Szkolenia mają charakter wykładu z elementami warsztatów. Szkolenie może być jednorazowe lub cykliczne (tematy ustalone z gronem pedagogicznym). 
 • Na szkolenie należy zaplanować około 3-4 godzin.
 • Proszę mieć jednak na uwadze, że Poradnia nie jest placówką kształcenia nauczycieli. Dostęp do oferty szkoleniowej jest ograniczony, a realizacja zapotrzebowania jest zależna od stopnia bieżącego obciążenia statutową pracą diagnostyczno-terapeutyczną na rzecz dzieci.
 • Ustalanie terminów szkoleń: przesłanie pisemnego zapotrzebowania lub kontakt telefoniczny (optymalnie we wtorki między godziną 16.00 a 19.00); można pozostawić w sekretariacie poradni prośbę o kontakt telefoniczny z daną szkołą/przedszkolem).
 • Szkolenia realizują psychologowie: Beata Kasprzyk i Jakub Praciak.

Konsultacje dla nauczycieli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

 
 • Zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 17.00-18.00
 • Konieczne jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie się na konsultację przez Sekretariat MPPP /tel. 77 4549216, 77 4549217/
 • Przy zgłoszeniu prosimy o pozostawienie telefonu kontaktowego oraz podanie niepełnosprawności dziecka/ucznia, tak aby czas dla Państwa zarezerwował odpowiedni specjalista.
 • Istnieje możliwość ustalenia spotkania w każdy inny wtorek, wyjątkowo również w innym dniu tygodnia wyłącznie po ustaleniu terminu bezpośrednio z wybranym specjalistą.
 • Informujemy, że konsultacje w sprawie konkretnego dziecka, diagnozowanego w Poradni są możliwe tylko za zgodą Rodziców/Prawnych opiekunów dziecka złożoną na piśmie.

Warsztaty logopedyczne dla rodziców dzieci 5.-6.-letnich

Temat: Prawidłowy rozwój mowy dzieci 5.i 6. letnich. Profilaktyka zaburzeń artykulacji

Odbiorcy: Rodzice dzieci 5. i 6. letnich

Krótki opis formy: Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci 5. i 6.letnich. Zagadnienia teoretyczne dotyczą etapów rozwoju mowy dziecka 5. i 6. letniego. Zaprezentowane zostaną najczęstsze zaburzenia obserwowane w rozwoju artykulacji dzieci oraz kwestie ich zapobiegania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na mowę dziecka podejmującego obowiązek szkolny. Część praktyczna obejmuje prezentację i ćwiczenia typowych zabaw logopedycznych możliwych do przeprowadzenia w warunkach domowych (tzw. „bajki artykulacyjne"). Uczestnicy warsztatów otrzymają ich przykłady.

Materiał poglądowy: Prezentacja Power-point oraz przykłady ćwiczeń motorycznych narządów mowy

Termin: Do uzgodnienia. Zainteresowane przedszkola prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Miejsce: Zajęcia na terenie przedszkola.

Osoby prowadzące: Bożena Tomanek, Izabela Muszyńska

Logopedyczny program profilaktyczny "W krainie Gadulandii"

 • Program "W Krainie Gadulandii" jest skierowany do dzieci 3-4 letnich uczęszczających do przedszkoli, w których nie są zatrudnieni logopedzi.  Jego realizatorem będzie logopeda MPP-P we współpracy z nauczycielami przedszkola oraz rodzicami dla których zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe.
 • Cele ogólne: profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy logopedycznej (badania przesiewowe), zaangażowanie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwijaniem sprawności językowych oraz kształtowaniem prawidłowej wymowy u dzieci, wczesna diagnoza wad wymowy, wyrównywanie szans edukacyjnych, pogłębianie współpracy pomiędzy nauczycielem – logopedą – rodzicem w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko.
 • Metody: Podczas realizacji programu profilaktyki logopedycznej" W Krainie Gadulandii" wykorzystane zostaną elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Werbo-Tonalnej, Logorytmiki.
 • Po zakończeniu realizacji programu zostanie przeprowadzona ewaluacja, która obejmować będzie ocenę pracy logopedy (ankieta dla rodziców), ocenę współpracy między logopedą a nauczycielami (ankieta dla nauczycieli), przesiewowe badania logopedyczne dzieci na początku i końcu danego roku szkolnego przez okres realizowania programu.
 • Nabór: W tym roku szkolnym program realizowany będzie na terenie jednego przedszkola, o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenie mailowe lub telefoniczne.
 • Terminy: Szczegółowy terminarz zajęć zostanie ustalony z przedszkolem.
 • Czas trwania zajęć: Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu (do czerwca 2015 r.), ich uzupełnieniem będą systematyczne ćwiczenia logopedyczne prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli 2 razy w tygodniu. Każde zajęcia trwają dwie godziny: 1 godzina bezpośredniej pracy logopedy z dziećmi, druga godzina przeznaczona na konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci.
 • Program realizuje: Anna Dańkowska-logopeda

UCZEŃ ZDOLNY - punkt konsultacyjny, materiały informacyjne

Zapraszamy uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ich rodziców do Poradni na konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

Więcej…

COACHING - oferta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


COACHING

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty naszej Poradni!

 

Czym jest COACHING ?

to proces w którym pomagamy klientom w polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientem w zakresach związanych z rozwojem kariery edukacyjnej i zawodowej, relacjami interpersonalnymi itp… Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

             Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów szkół średnich!

W sprawie szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z doradcą zawodowym mgr Jolantą Soppa

Kontakt i zapisy w sekretariacie MPPP w Opolu, tel. 77-454-92-16(17)

Forum Terapeutów Psychomotoryki

W dniu 19. 01.2013r. w Warszawie odbyło się Forum Terapeutów Psychomotoryki. Terapeuci z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu (Mariola Bronek, Maria Skrzypulec, Izabela Muszyńska i Bożena Tomanek) zaprezentowali na nim doświadczenia własne z prowadzonej terapii zgodnie z metodą Procus i Block. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Potwierdzeniem tego jest podziękowanie, jaki otrzymał opolski zespół terapeutów. Spotkanie było okazją do uświadomienia sobie stanu rozwoju w Polsce metody usprawniania dzieci z minimalną dysfunkcją mózgu. Uczestnicy podkreślili także, że Forum stało się sposobem wymiany doświadczeń oraz wypracowania skuteczniejszego odpowiadania na potrzeby dzieci i środowiska terapeutów.

FORUM LOGOPEDÓW

 ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu oraz Zespół Logopedów zapraszają na Forum Logopedów zatrudnionych w przedszkolach Miasta Opole. Spotkanie odbędzie się w dniu 25. stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w filii Poradni przy Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu, ul. Szarych Szeregów nr 1.

Celem spotkania jest określenie stanu opieki logopedycznej wobec dzieci w wieku przedszkolnym oraz sformułowanie zasad współpracy środowiska logopedycznego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami komunikacji językowej.

W programie Forum przewidujemy min.:

 • Prezentację tematu „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku z zaburzeniami komunikacji językowej”,
 • Dyskusję dotyczącą bieżących problemów w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z potrzebami logopedycznymi,
 • Stworzenie katalogu oczekiwań środowiska logopedów w zakresie wsparcia merytorycznego w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z zaburzeniami komunikacji językowej) i wymiany doświadczeń w pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Udział w Forum prosimy zgłaszać do dn. 21.01.2013 r. pod adresami e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                                              W imieniu organizatorów:                      

                                                  Bożena Tomanek

 

                                          

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I EMOCJONALNE uczniów gimnazjum - diagnoza i terapia

Pracownicy Poradni proponują współpracę w objęciu opieką i pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów mających problemy adaptacyjne z powodów emocjonalnych oraz sprawiających trudności wychowawcze nauczycielom i rodzicom.

Więcej…

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Poradnia oferuje szkołom na terenie miasta Opola przeprowadzenie spotkań z rodzicami uczniów dotyczących problematyki dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Celem tej inicjatywy jest poszerzenie wiedzy o problemie i wskazanie źródeł omawiających tę tematykę. Prowadzone są także 45-minutowe prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

NAUKA CZYTANIA metodą symultaniczno-sekwencyjną

W Poradni jest prowadzona terapia indywidualna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wykorzystująca naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Więcej…

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA WG M. PROCUS I M.BLOCK

Nabór zamknięty!

Państwa zainteresowanie tą formą terapii przerosło nasze oczekiwania i możliwości. We wrześniu uruchomiliśmy dwie grupy, mamy też pełny skład dwóch kolejnych grup, które rozpoczną zajęcia w lutym 2015 r. Dlatego jesteśmy zmuszeni ogłosić, że nabór na rok szkolny 2014/15 został zamknięty. Wszelkie nowe zgłoszenia będą rozpatrywane najwcześniej w roku szkolnym 2015/16.                                                  

 • Jest to jedna z form terapii psychomotorycznej podczas której realizowane są trzy główne elementy: ruchowy, emocjonalny i poznawczy. Ta forma jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-7 lat, z zaburzeniami funkcjonowania, których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu.
 • Zajęcia kierujemy do dzieci:
  1. z trudnościami w wykonywaniu czynności ruchowych (niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa, łatwość tracenia równowagi)
  2. z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się
  3. z wyraźnym opóźnieniem znajomości schematu ciała
  4. z zaburzeniami lateralizacji i brakiem orientacji w przestrzeni i czasie
  5. z zaburzeniami zachowania (problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej)
  6. z nadwrażliwością emocjonalną, płaczliwością, impulsywnością, trudnościami z koncentracją uwagi.
 • Na zajęcia przyjmowane są dzieci po badaniu neurologicznym. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę, pedagoga, w grupach dzieci młodszych także przez neurologopedów i psychologa.
 • Terapia odbywa się w grupie od 3 do 5 dzieci z podziałem na wiek. Grupa jest na tyle mała, że pozwala traktować problemy dziecka indywidualnie, a jednocześnie daje okazję do funkcjonowania społecznego. 
 • Jeden cykl obejmuje 25-30 sesji terapeutycznych 2 razy w tygodniu. Każde spotkanie trwa 90 minut. 
 • Ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu terapia jest przyjemniejsza i łatwiejsza do zaakceptowania. Wszystkie ćwiczenia są zintegrowane, łączą doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. W procesie terapeutycznym uczestniczy całe ciało dziecka. Wszystkie czynności są werbalizowane. Każdemu ćwiczeniu towarzyszy piosenka, wierszyk, rymowanka lub komunikat słowny. Doświadczenia ruchowe są uświadamiane dzięki mowie, dlatego czynności ruchowe i mowa wzajemnie się stymulują. Mowa jest regulatorem zachowań ruchowych.

WCZESNA DIAGNOZA PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH

Zapraszamy rodziców, którzy odczuwają niepokój o to, czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo.

Więcej…

Pliki do pobrania